Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
57

I C 69/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2018-06-05

Data publikacji: 2018-08-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 69/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SR Dominika Ważna Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Jungto – Stępnakowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2018 r. sprawy z powództwa J. H. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda J. H. 12.470,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt zło
Czytaj więcej»

I C 81/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obiektywny charakter krzywdy – a tak podszedł Sąd Rejonowy w tej sprawie - wymagał porównania jej ze stanem ręki powoda sprzed zdarzenia sprzed 01. 08. 2014 r. (ustalenie cierpień psychicznych, fizycznych, powypadkowych ograniczeń w życiu codziennym i ich następstw, że uszkodzeniu uległa prawa ręka, którą powód posługiwał się jako swoją (...)
Sygn. akt: I C 81/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Wiesław Sługiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Jungto – Stępnakowska po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa W. S. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda W. S. kwotę 15.000,0
Czytaj więcej»

I C 95/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2017-12-22

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: pojęcie wypadku ubezpieczeniowego
Sygn. akt: I C 95/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SR Dominika Ważna Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Jungto – Stępnakowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2017 r. sprawy z powództwa B. M. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej w W. o zapłatę z tytułu ubezpieczenia 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki 3.580,00 zł (trzy tysiące pięćset osiemd
Czytaj więcej»

I C 98/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2018-04-05

Data publikacji: 2018-05-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Operator na podstawie art. 57 ust. 6 prawa telekomunikacyjnego może dochodzić kary umownej jedynie wtedy, gdy przewidziane jest ono przy rozwiązaniu umowy z innych przyczyn niż niepłacenie w terminie opłat.
Sygn. akt: I C 98/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SR Dominika Ważna Protokolant: sekretarz sądowy Natalia Stiene po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2018 r. sprawy z powództwa (...) Luxembourg Spółki Akcyjnej z (...) w Luxembourg przeciwko E. P. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej 1.217,00 zł (tysiąc dwieście siedemnaście złotych 00
Czytaj więcej»

I C 120/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: rozliczenie po wygaśnięciu umowy najmu
Sygn. akt: I C 120/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Juszkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Jungto – Stępnakowska po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 roku na rozprawie spraw połączonych: 1 z powództwa A. C. i H. C. przeciwko następcy prawnemu pozwanego P. A. M. 2 z powództwa A. C. przeciwko następcy prawnemu pozwanego P. A. M. 3 z powództwa A. C. i H. C. p
Czytaj więcej»

I C 149/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak jest podstaw do uznania za opłatę niezależną od właściciela kosztu wytworzenia przez właściciela we własnej lokalne kotłowni energii cieplnej, dostarczanej następnie do należących do niego lokali.
Sygn. akt: I C 149/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Dominika Ważna Protokolant: Stażysta Daria Bujak po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2017 r. sprawy z powództwa Gminy P. przeciwko V. S. , PESEL o zapłatę 1 zasądza od pozwanej V. S. na rzecz powódki Gminy P. kwotę 4.956,24 zł (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 24/100), z odsetkami: a od kwoty 384,90 zł (
Czytaj więcej»

I C 155/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2017-11-23

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu franszyzy redukcyjnej
Sygn. akt: I C 155/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SR Dominika Ważna Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Jungto – Stępnakowska po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2017 r. sprawy z powództwa S. R. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. , Gminie B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych (...) Spółki Akcyjnej w W. oraz Gminy B. na rzecz powódki S. R. kwotę 2.624,33 zł (dwa tysiąc
Czytaj więcej»

I C 157/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2016-04-05

Data publikacji: 2018-08-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 244 § 1 k.p.c. stanowił, że dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. W nauce prawa i orzecznictwie tę normę prawa nazywało się zawsze domniemaniem (...)
Sygn. akt: I C 157/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Wiesław Sługiewicz Protokolant: sekr. sądowy Natalia Stiene po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w G. przeciwko D. S. , PESEL (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego D. S. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w G. kwotę 5.208,12 (pięć tysięcy dwieście osiem 12/100)
Czytaj więcej»

I C 160/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2016-09-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej
Sygn. akt: I C 160/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Juszkiewicz Protokolant: stażysta Aleksandra Galus po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa O. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda O. O. kwotę 15.608,20 (piętnaście tysięcy sześćset osiem 20/100) złotych z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 196/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2015-07-14

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „(…) do stosunków prawnych i zdarzeń prawnych, które powstały przed datą wydania omawianego postanowienia Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 10 grudnia 2007r. należy stosować interpretację, że nałożenie opłaty za kartę pojazdu w związku z pierwszą rejestracją używanego pojazdu samochodowego przywiezionego z innego państwa członkowskiego było (...)
Sygn. akt: I C 196/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wiesław Sługiewicz Protokolant: sekr. sądowy Natalia Stiene po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa T. T. przeciwko (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) na rzecz powoda T. T. kwotę 512, 34 (pięćset dwanaście 34/100) złotych z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia, regulowanymi przez roz
Czytaj więcej»